Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Docker with Kubernetes Administration eğitimine sahip bu Docker, katılımcılara kurumsal ve bulut ortamlarında Docker ve Kubernetes'i nasıl kullanacaklarını öğretir. İlk olarak katılımcılar; konteyner oluşturma, konteyner yönetimi ve Docker hub ile etkileşim gibi Docker'ın temel özelliklerini öğrenirler.

Neler Öğreneceksiniz

Kapsayıcılar oluşturmayı ve yönetmeyi,

Özel görüntüler oluşturmak ve yönetmek için Dockerfile kullanmayı,

Konteyner hizmetlerini güvenli bir şekilde dünyaya açmayı,

Kalıcı verileri yönetmek için Docker Volumes kullanmayı,

Çoklu kapsayıcı uygulamaları oluşturmak için Docker Compose'u kullanmayı,

Güvenli Docker kurulumları ve kapsayıcılarını,

Kubernetes'in temel kavramlarını ve mimarisini anlamayı.

Eğitim İçeriği

Container Theology Overview
Instructor – Docker Demo
Application Management Landscape
Application Isolation
Resource Measurement and Control
Container Security
OverlayFS Overview
Container Security
Open Container Initiative
Docker Alternatives
Docker Ecosystem
Docker Ecosystem (cont.)
Container Concepts runC
Container Concepts Systemd

Installing Docker
Installing Docker
Docker Architecture
Starting the Docker Daemon
Docker Daemon Configuration
Docker Control Socket
Enabling TLS for Docker
Validating Docker Install

Managing Containers
Creating a New Container
Listing Containers
Managing Container Resources
Running Commands in an Existing Container
Interacting with a Running Container
Stopping, Starting, and Removing Containers
Copying files in/out of Containers
Inspecting and Updating Containers
Docker Output Filtering & Formatting

Managing Images
Docker Images
Listing and Removing Images
Searching for Images
Downloading Images
Uploading Images
Export/Import Images
Save/Load Images
Committing Changes

Creating Images with DOCKERFILE
Dockerfile
Caching
docker image build
Dockerfile Instructions
ENV and WORKDIR
Running Commands
Getting Files into the Image
Defining Container Executable
HEALTHCHECK
Best Practices
Multi-Stage builds with Dockerfile

Docker Volumes
Volume Concepts
The docker volume Command
Creating and Using Internal Volumes
Internal Volume Drivers
Removing Volumes
Creating and Using External Volumes
SELinux Considerations
Mapping Devices

Docker Compose/SWARM
Writing YAML Files
Concepts
Compose CLI
Defining a Service Set
Compose Versions
Docker Engine Swarm Mode
Docker Swarm Terms
Docker Swarm Command Overview
Creating a Swarm
Creating Services
Creating Secrets
Stack Files
Stack Command
Swarm Placements
Swarm Resource Limits & Reservations
Swarm Networking
Swarm Networking Troubleshooting

Docker Networking
Overview
Data-Link Layer Details
Network Layer Details
Hostnames and DNS
Service Reachability
Container to Container Communication
Container to Container: Links (deprecated)
Container to Container: Private Network
Managing Private Networks
Remote Host to Container

Docker Logging
Docker Logging
Docker Logging with json-file and journald
Docker Logging with syslog
Docker Logging with Graylog or Logstash
Docker Logging with Fluentd
Docker Logging with Amazon or Google
Docker Logging with Splunk

Kubernetes Core Concepts
CKA Objectives Covered
Kubernetes Architecture
Cluster Communication
Objects
Object Properties
Labels & Selectors
Annotations
Object Management
Object Management (cont.)
Image Fundamentals
Container Fundamentals
Pod Fundamentals
Working with Pods

Installation
CKA Objectives Covered
Installing HA Control Plane (DEMO)

Application Lifecycle Management
CKA Objectives Covered
Pod Lifecycle
Container Lifecycle
Init Containers
Container: command and args
Container: Defining Environment
ReplicaSet
Deployments
Working with Deployments
Deployment Rollouts

Networking
CKA Objectives Covered
Network Overview
Service Discovery & CoreDNS
Container Network Interface (CNI)
Services
Ingress Objects
Storage
CKA Objectives Covered

Storage
Volume Types
Volume Types
Static Volumes (DEMO)
ConfigMaps
ConfigMaps
Secrets

Scheduling
CKA Objectives Covered
Controlling and Tracking Resources
Scheduler Operation
DaemonSet
Node Affinity & Anti-affinity
Pod Affinity & Anti-affinity
Taints & Tolerations

Jobs and CronJobs
Jobs
CronJobs

Linux Containers
Application Management Landscape
Application Isolation
Resource Measurement and Control
Container Security
OverlayFS Overview
Container Security
Open Container Initiative

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön