Details
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Bu Eğitim, katılımcılara bağımlılık yönetimi için Spring Boot'u nasıl kullanacaklarını ve Spring Data kullanarak JPA tabanlı depolar oluşturmayı öğretir. Katılımcılar üç ana yapılandırma stilini öğrenirler: Java tabanlı (@ Yapılandırma), açıklama tabanlı (@ Bileşen) ve geleneksel XML tabanlı yapılandırma.

Neler Öğreneceksiniz


Uygulama nesnelerini (fasulye) birlikte yapılandırmak ve bağlamak için Yay Çekirdek modülünü ve DI'yi kullanmayı,
Farklı meta veri türlerini (XML, ek açıklamalar / @ Bileşen ve Java Yapılandırması / @ Yapılandırma) ve bunların nasıl ve ne zaman kullanılacağını,
Yaşam döngüsü olayları, fasulye kapsamları ve Spring API gibi Core modülünün tüm özelliklerini,
Bağımlılık yönetimini ve yapılandırmayı basitleştirmek için Spring Boot kullanmayı,
JPA ve JPA Mimarisinin faydalarını,
JPA tabanlı uygulamalar oluşturmayı,
Spring'i JPA ile entegre etmek için ORM (Object-Relational Mapping) modülüyle çalışmayı,
Kullanımı kolay Java açıklama desteği ve tx / aop XML yapılandırma öğeleri dahil olmak üzere Spring'in işlem desteğini,
Kalıcı nesneleri veritabanına eşlemek için JPA eşlemeyi,
JPA sorguları ve JPQL ile çalışmayı,
Koleksiyonları ve ilişkilendirmelerini, (Değer ve varlık türleri, tek yönlü, çift yönlü, 1-1, 1-N, NN
JPA'nın sürüm oluşturma desteğini kullanmayı,
JPA kullanarak devralma hiyerarşilerini eşlemeyi,
Spring / JPA'yı Java EE Web uygulamalarıyla entegre etmeyi,
Otomatik olarak oluşturulan sorgularla otomatik olarak JPA tabanlı depolar oluşturmak için Spring Data'yı kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Introduction to Spring
Overview of Spring Technology
Motivation for Spring, Spring Architecture
The Spring Framework
Spring Introduction
Declaring and Managing Beans
ApplicationContexts - The Spring Container
XML and @Component/@Named Config
Dependencies and Dependency Injection (DI)
Examining Dependencies
Dependency Inversion / Dependency Injection (DI)
DI in Spring - XML and @Autowired


Configuration in Depth
Java Based Configuration (@Configuration)
Overview, @Configuration, @Bean
Dependency Injection
Resolving Dependencies
Integrating Configuration Types
XML and @Component Pros/Cons
@Configuration Pros/Cons
Choosing a Configuration Style
Integrating with @Import and <import>
Bean Scope and Lifecycle
Singleton, Prototype, and Other Scopes
Configuring Scope
Bean Lifecycle / Callbacks
Externalizing Properties
Properties Files
@PropertySource, property-placeholder
Using @Value
SpEL
Profiles
Overview and Configuration
Activating Profiles


Spring Boot Overview
maven and Spring
Spring Boot Structure
Spring POMs with Boot Parents
Spring Boot Starters
Other Capabilities
Spring Testing
Testing and JUnit Overview
Writing Tests - Test Classes, asserts, Naming Conventions
Running Tests - IDE, maven, ...
Test Fixtures - setup and teardown
Spring TestContext Framework
Overview
Configuration
Running Tests


Introduction to Java Persistence API (JPA2)
Overview
Persistence Layers, Object-Relational Mapping (ORM), JDBC
JPA Overview
Mapping with JPA
Entities and @Entity, ids and @Id,
Generated Id Values
Basic Mapping Types
Persistence Unit and EntityManager
Persisting to the DB, the EntityManager API
Persistence Units, Config, Persistence Context
Retrieving Persistent Entities with find()
More About Mappings
Default Mappings, @Basic, @Column
Field vs. Property Access
Temporal (Date/Time) Mappings
Java 8 Data/Time Mapping
equals() and hashCode()
Logging Options (Provider based)


Spring/JPA Integration
Spring's DataSource Support
Managing the EntityManager (EM)
LocalContainerEntityManagerFactoryBean and Container-managed EMs
JEE and JNDI Lookup of the EM
Configuration and Vendor Adaptors
Creating a JPA Repository/DAO Bean - @PersistenceUnit, @PersistenceContext


JPA Updates and Queries
Inserting Updating, and Deleting Entities
Querying and JPQL
Entity Based Queries, SELECT, WHERE
Query Interface, Executing Queries, Generic Queries (JPA 2)
JPQL Operators, Expressions, and Parameters
Named Queries
Additional Query Capabilities - Projection and Aggregate Query, Embedded Objects


Transactions
TX Overview and JPA Transactions
Spring's Declarative TX Management (REQUIRED, etc.)
@Transactional
TX Scope and Propagation
Pointcut-based Configuration of Transactions


The JPA Persistence Lifecycle
The Persistence Lifecycle
JPA Entity States (New, Managed, Detached, Removed), and Entity State Diagram
Persistence Context - Lifespan, Propagation
Synchronization to the DB
Versioning and Optimistic Locking
Overview, Detached Instances
Versioning, @Version, Optimistic Locking
Lifecycle Callbacks
@PrePersist, @PostPersist, etc.
Entity Listeners, @EntityListeners


Relationships
Relationships Overview: Object Relationships, Participants, Roles, Directionality, Cardinality
Relationship Mapping
Mapping Overview (1-1, 1-N, N-1, N-N)
Unidirectional and Bidirectional
@ManyToOne, @OneToMany, @ManyToMany, @OneToOne with Table Structures
Relationship Inverse - Owning Side
Collection Types (List, Set, etc)
Cascading, Lazy and Eager Loading
Queries Across Relationships (Inner Joins, Outer Joins, Fetch Joins)
Entity Inheritance Mapping
Overview
Single Table, Joined (Table per Subclass), Table per Concrete Class Mappings
Pros and Cons of Mapping Strategies


Spring Web Integration
Integrating Spring with Java EE Web Apps
ContextLoaderListener
WebApplicationContext
Using Spring beans in Wep app controller logic
Open EntityManager in View
Lazy Loading Issue in Web Apps
Open EntityManager in View Pattern
Using Spring's OpenEntityManagerInViewFilter/Interceptor


Spring Data Introduction
Overview and Architecture
Configuring Spring Data
Repositories and JPA Repositories
Using CrudRepository
Using Spring Data
Naming Conventions for Querying
Creating more Complex Queries
Query Configuration


Additional Topics
Spring 5: Core Updates
JPA: Embedded Objects
JPA: Compound Primary Keys

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön